Filosofi

Martha Nussbaum

Posted by on Maj 15, 2017 in Filosofi, Utbildande | 0 comments

En nutida feministisk filosof är Martha Nussbaum. Till skillnad från Simone de Beauvoir, som återfinns i den kontinentala traditionen, tillhör Nussbaum den analytiska traditionen. Hennes främsta intressen ligger inom lag, etik och antik filosofi. De flesta av hennes verk är presenterade från ett neo-aristoteliskt perspektiv och sedan 1995 är hon professor i rättsetik vid University of Chicago. Nussbaum vänder sig från den traditionella tanken, om hur vi bör handla, och vill istället att man fokuserar på vilket sorts liv man vill leva. Hon menar på att livet handlar om självförverkligande och det gör vi genom att ”leva ett gott mänskligt liv”. Till skillnad från många vänsterliberaler, som anser att staten bör fördela samhällets resurser rättvist, anser Nussbaum att vi bör utgå från individens kapacitet. Att vi bör se till vad individer klarar och har förmåga till, alltså likt bildelar till Ford bör vi se människans personliga förmåga att ”skapa ett gott mänskligt liv” som dennes ”verktygslåda”. Hennes syn gäller främst kvinnor, eftersom de i vissa kulturer inte får komma till tals om vad de anser är att ”leva ett gott mänskligt liv”. Martha...

läs mer

Funkar Sartre idag?

Posted by on Apr 10, 2017 in Filosofi, Författare | 0 comments

Det kan för många vara svårt att ens börja intressera sig för filosofi, eftersom det på många sätt verkar världsfrånvänt. Man har fullt upp i vardagen med att hitta ett trivsamt jobb, en stöttande partner, uppfostra sina barn och försöka få bolån, studielån och billån att gå ihop. Man letar bara billiga bildelar, de bästa skolorna, rätt löparskor och en både solig, billig och givande semester. Vad man glömmer bort är att allt detta gör man för att fylla livet med mening, och jakten på mening hänger tätt ihop med filosofi. Vad är mening och vad gör oss lyckliga? Vad är egentligen lycka och hur mäter vi den? I takt med att vi får fler valmöjligheter, redan tidigt i åldrarna ska man bestämma skola, inriktning, karriär, hobby och kunna satsa allt 100 %, samtidigt som du kan bli allt från astronaut till hunduppfödare – allt är möjligt. Dessa val ger upphov till vad Sartre kallade existentiell ångest, att ju fler val vi tvingas göra desto mer ångest skapar vi hos oss själva. I en värld där allt är toppstyrt brottas individen med färre val, vilket gör livet enklare och mer bekymmersfritt. Hade Sartre levt idag kanske han hade tvingats tänka om eftersom den personliga friheten hänger så tätt samman med livet i en demokrati, vilket just nu är en aktuell och brännande fråga. Från Ryssland, till Kina och Nordkorea – USA, Frankrike och Sverige – vad är den personliga lyckan? Skiljer den sig åt mellan människor bara på grund av olika...

läs mer

René Decartes

Posted by on Feb 3, 2016 in Filosofi | 0 comments

När kyrkans auktoritet över tänkandet luckrades upp efter medeltiden, var det många som kom att tro att man kunde få kunskap om världen enbart med hjälp av förnuftet. Denna uppfattning inom filosofi är känd som rationalism och utvecklades under 1600- och 1700-talen. Den lanserades av bl. a. René Decartes som var en lysande matematisk begåvning. Decartes utgångspunkt var frågan ”Vad kan jag veta?” som följdes av hans ihärdiga sökande efter ett säkert svar. Därmed gjorde han banbrytande insatser både inom matematik och filosofi. Den frågan påverkade och stod i centrum för den västerländska filosofin i trehundra år – förnuftet kom att utgöra grunden för all kunskap. Den filosofiska satsen René Decartes är mest känd för är – Jag tänker, alltså är jag (latin: Cogito, ergo sum). Den här satsen är att betrakta som en slutsats och vad som i korthet sammanfattas i den är följande tre stadier: Först undersökte han erfarenhet som byggde på direkta och omedelbara observationer. Sen gjorde han överväganden i form av tvivel om han kunde vara helt säker på att han inte drömde. Till sist kom han fram att det enda som han kunde vara säker på var att han var en existerande varelse som kanske inte känner sin natur och kan ha befängda uppfattningar men som är en existerande varelse som har om inte annat så åtminstone medvetna upplevelser. Drottning Kristina av Sverige protegerade Decartes. Han tjänstgjorde vid svenska hovet som hennes privatlärare. Hans vistelse i Stockholm blev dock kort. Han dog efter fyra månader, 1650, och begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård där han låg i 16 år innan hans kista skeppades till Paris. Lite kuriosa om Decartes försvunna huvud och den berömde svenske kemisten Berzelius som hittade det hos en samlare kan du läsa här. ”Sunt förnuft är den vara som har störst spridning i världen, för varje människa är övertygad om att hon har gott om det.” ~...

läs mer

Michel Foucault

Posted by on Nov 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

När man pratar om filosofi och filosofer är det många som för tankarna till tidiga tänkare som Platon, Sokrates och Aristoteles. Det finns dock många tänkare även på till exempel 1900-talet som har inspirerats av, och vidareutvecklat äldre filosofers teorier och idéer. En av dem Michel Foucault, en fransman som levde mellan 1926 och 1984. Foucault förknippas inte bara med filosofi, utan också med den närliggande idévetenskapen och sociologistudier. Idag används hans teorier inom flertalet universitetsutbildningar runtom i världen. Det finns mycket att läsa av denna teoretiker, som från början ansågs tillhöra den strukturalistiska traditionen, men som allt eftersom övergav den för ett mer poststrukturalistiskt tänkande. Foucault har teoretiserat ämnen som sexualitet, vetenskap och makt. Han anses även vara en av de tidigaste att diskutera begreppet diskurs, vilket kort kommer att redogöras för här. Innan kan dock sägas att diskurs kan ha en mängd olika betydelser beroende på vem du frågar – begreppet är väldigt populärt idag, och det är inte alla som ser fördelarna med det.     En diskurs kan för Foucault innebära två olika saker: antingen är det enskilda uttryck som tillsammans med andra, liknande uttryck, bildar en gruppering – till exempel den feministiska diskursen eller den medicinska diskursen. Begreppet kan också innebära oskrivna regler och normer som tillsammans skapar specifika uttryck eller handlingar utifrån vilka vi lever efter – det är saker som i ett samhälle under en viss tid ”tas för givet”. Det är alltså genom diskurser vi upplever verkligheten. Till skillnad från vissa andra diskursanalytiker menar Foucault att begränsningar och uteslutanden är viktigt för att förstå diskurser. I teorin, menar han, kan vi handla och uttrycka oss på en mängd olika sätt, men ändå väljer vi göra det inom en väldigt begränsad ram. Låter det knepigt? Faktum är att Foucault själv i efterhand har gett rådet att använda hans teorier, däribland diskursteorin, som en ”verktygslåda” snarare än en specifik sanning. Foucault var nämligen själv i flera avseenden subjektivist, på det sättet att han talade om vikten av människans varseblivning och tolkning av något, snarare än att förespråka objektivism. Läs på mer om Michel Foucault och jämför sedan olika tolkningar av hans...

läs mer

Tidning om filosofi

Posted by on Sep 8, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Vill rekommendera en väldigt bra tidning för dig om du är intresserad av att läsa mer om filosofi. Den ger perspektiv på så väl våra egna liv som på samhällets aktuella samhällsfrågor. Den innehåller båda djupa och lätta reportage och nya paradoxer och kloka tankar. Allt för att underhålla dig och dina filosofiska kunskaper. Tidningen heter Modern Filosofi och går att beställa...

läs mer

Kända filosofer

Posted by on Jul 14, 2015 in Filosofi | 0 comments

Sedan antikens dagar har namn på filosofer och deras tankar bevarats i vår historia. Från den grekiske Thales som är den förste bland västerländska kända filosofer. Thales hävdade att vatten var alltings urämne. En annan person som är en av de allra tidigast kända filosoferna var Empedokles som delade in materiens beståndsdelar i fyra element: jord, vatten, luft och eld. På 400-talet f.Kr. levde en filosof vid namn Sokrates. Sokrates namn är det många som känner till oavsett om man har något som helst filosofiskt intresse. Det är historien om honom och hans liv som fascinerar och han har också blivit arketypen för en filosof. Det var på sättet han ifrågasatte, med kluriga frågor direkt till människor på gator och torg; hur han utmanade en rådande konsensus och slutligen blev dömd för sitt ifrågasättande och tvingades tömma en giftbägare. Platon räknas av många som den allra största filosofen. Han är inte lika känd som Sokrates för alla kanske. Platon var mer av en skriftställare än en debattör som disputerade med folket på gatan. Men det var Platon som gjorde Sokrates odödlig genom att nedteckna dennes tankar i sina kända dialoger. Bortsett från att reproducera Sokrates filosofi i bokform åstadkom han stora egna idéer, bland annat i Staten som fortfarande är en del av den idépolitiska diskursen. Dessutom finns det en mängd  andra stora tänkare så som Aristoteles, Kant, Schopenhauer och...

läs mer