Filosofi

Tidning om filosofi

Posted by on sep 8, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Vill rekommendera en väldigt bra tidning för dig om du är intresserad av att läsa mer om filosofi. Den ger perspektiv på så väl våra egna liv som på samhällets aktuella samhällsfrågor. Den innehåller båda djupa och lätta reportage och nya paradoxer och kloka tankar. Allt för att underhålla dig och dina filosofiska kunskaper. Tidningen heter Modern Filosofi och går att beställa...

läs mer

Kända filosofer

Posted by on jul 14, 2015 in Filosofi | 0 comments

Sedan antikens dagar har namn på filosofer och deras tankar bevarats i vår historia. Från den grekiske Thales som är den förste bland västerländska kända filosofer. Thales hävdade att vatten var alltings urämne. En annan person som är en av de allra tidigast kända filosoferna var Empedokles som delade in materiens beståndsdelar i fyra element: jord, vatten, luft och eld. På 400-talet f.Kr. levde en filosof vid namn Sokrates. Sokrates namn är det många som känner till oavsett om man har något som helst filosofiskt intresse. Det är historien om honom och hans liv som fascinerar och han har också blivit arketypen för en filosof. Det var på sättet han ifrågasatte, med kluriga frågor direkt till människor på gator och torg; hur han utmanade en rådande konsensus och slutligen blev dömd för sitt ifrågasättande och tvingades tömma en giftbägare. Platon räknas av många som den allra största filosofen. Han är inte lika känd som Sokrates för alla kanske. Platon var mer av en skriftställare än en debattör som disputerade med folket på gatan. Men det var Platon som gjorde Sokrates odödlig genom att nedteckna dennes tankar i sina kända dialoger. Bortsett från att reproducera Sokrates filosofi i bokform åstadkom han stora egna idéer, bland annat i Staten som fortfarande är en del av den idépolitiska diskursen. Dessutom finns det en mängd  andra stora tänkare så som Aristoteles, Kant, Schopenhauer och...

läs mer

Anledningar till att läsa filosofi

Posted by on maj 2, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Det finns egentligen hur många anledningar som helst att läsa filosofi, men här ska du få ett par punkter på varför 🙂   1. Bli smartare! Det finns idag flera undersökningar som visar att filosofistudenter är bland de mest framgångsrika bland olkia tester för t.ex. forskarstudier och specialutbildning. När man studerar filosofi, så studerar man själva tänkandet och inte som andra utbildingar där det varvas med fakta. Filosofin är bred och allmän – med allt från t.ex. logik, till språkfilosofi, argumentationsanalys och etik. Detta gör filosofistudier till ett utmärkt redskap för tankemässig utveckling. 2.Alla vetenskapers grund Om man ser till historien så grundar sig alla vetenskaper ur just filosofin. Mer därtill beror alla andra vetenskaper mer eller mindre på filosofi: det är argumentation och logiskt tänkande som binder samman empiriska påståenden till vetenskaper. 3.Världens viktigaste frågor Frågor som Vad bör vi göra? Finns objektiva fakta? Kan vi ha kunskap? Finns rätt och fel? Vad betyder rättvisa? Vad är sanning? Har vi en fri vilja?  och andra filosofiska frågor är något som egentlligen är grundläggande för all mänsklig verksamhet samt att de är både viktiga och centrala frågor.   Jag tänker, alltså finns jag ”Cogito ergo sum”- René Descartes...

läs mer

Studera filosofi

Posted by on mar 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Studera filosofi

Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av några av de mest fundamentala frågor man kan ställa. För att kunna besvara dessa frågor tränas de som studerar filosofi att läsa kritiskt, analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. För de studenter som är intresserade och ambitiösa så en filosofisk träning en tillgång som är viktig, oavsett vad man har tänkt att ha som en framtida karriär ”Filosof” är kanske inget som förknippas med yrkestitlar utanför universitetet, men det innebär inte att den som studerar filosofi enbart är hänvisad till en akademisk karriär. Det är många av våra kända politiker och även framgångsrika journalister som läst filosofi. Även världsledare och författare! Inom affärsvärlden kan man komma långt genom att ha studerat filosofi. Peter Lynch, en av de allra mest framgångsrika aktiehandlarna i modern tid,säger: ”As I look back on it now, it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics. … Logic is the subject that’s helped me the most in picking stocks, if only because it taught me to identify the peculiar illogic of Wall Street.” Syftet med filosofistudier är inte främst att känna till en mängd fakta om något särskilt ämne, utan snarare att kunna tänka klart och skarpt om vilket ämne som helst. Filosofistudenter tränas till att läsa kritiskt, analysera och värdera argument, upptäcka dolda antaganden, forma logiskt hållbara argument, och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. >Dessa saker används i filosofiska studier, men är även viktiga redskap och verktyg eller låt oss säga nycklar för att kunna bli framgångsrik i nästan vad som helst, exemplevis juridik, marknadsföring, medicin, journalistik och...

läs mer

Sokrates

Posted by on Dec 14, 2014 in Filosofi | 0 comments

Sokrates anses vara en av grundarna till västerländsk filosofi tillsammans med Platon och Aristoteles. Han levde och verkade i det antika Aten från 469 f.Kr fram till sin död 399 f.Kr då han avrättades då han ansågs vara ateist och sofist. Sokrates filosofi var att han trodde på alla människors goda natur. Han menade på att vi alla gör gott bara vi vet vad som anses vara gott. Han ansåg också att de som hade förmågan att se igenom våra sinnes skeva bilder av verkligheten var mest lämpade för att maktpositioner. Detta eftersom de enbart skulle styra landet baserat på sin pliktkänsla och inte för att de hade ett maktbegär. Han var också väldigt tidig med en modern syn på kvinnan. Sokrates ansåg att kvinnor hade precis samma möjligheter som män att utveckla sina förmågor, både intellektuella, andliga och kroppsliga. Han ansåg att det var att ta vara på samhällets resurser att ge kvinnor utbildning, och han ansåg också att allt som var nyttigt för samhället skulle stödjas. Inga av dessa tankar var speciellt populära under den tid han levde, han var lite för modern i sina tankar mot vad samhället tolererade....

läs mer

Vad är filosofi?

Posted by on Nov 2, 2014 in Filosofi, Slider | 0 comments

Vad är filosofi?

Filosofi handlar om att dra slutsatser utan att använda sig av empiri. En del av filosofin är det som i mångt och mycket ligger till grund för det övriga, nämligen logiken. De reglerna som ställdes upp av de första filosoferna används idag inom till exempel naturvetenskapen. När empiri, det vill säga iakttagelser av världen så som den är eller resultat av experiment, används för att bevisa slutsatserna anser många att filosofin slutar och vetenskapen tar vid. Vetenskapsteori handlar om hur du kan avgöra om något bevisats vetenskapligt eller ej men när den metoderna används i praktiken är det inte längre filosofi. Logiken behandlar vad du kan anta vara sanning utifrån det du vet. Om du vet att A är samma som B och att B är samma som C kan du dra slutsatsen att A är samma som C. Det finns en rolig historia om detta: Tre filosofer kommer in på en bar. Bartendern frågar om de tre är sugna på öl. Den första och den andra svarar att de inte vet medan den sista svarar ja. Eftersom bartendern frågar om de alla tre vill ha kan inte den första och andra svara ja trots att de själva vill ha. Den sista vet att de andra vill ha eftersom de inte svarade nej och kan därmed svara för hela gruppen. Andra delar av filosofin behandlar om vi kan ta till oss kunskap och hur det i så fall går till samt hur vi kan avgöra vad som är rätt eller fel. Det sista benämns etik och handlar egentligen inte om vad som är rätt eller fel i sig. Etiken handlar om hur en handling kan bedömas utifrån i förhand uppsatta regler. Sinnelagsetiken innebär till exempel att om en person har ett gott uppsåt är dennes handlingar alltid goda. Det vill säga, barnet som vill dekorera föräldrarnas nya dyra tapeter med ett kritkonstverk gör en god handling. Dessutom återfinns teorier som estetik, i betydelse av hur vi uppfattar konsten, värdeteori, metafysik och religionsfilosofi under...

läs mer