Slider

Michel Foucault

Posted by on Nov 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

När man pratar om filosofi och filosofer är det många som för tankarna till tidiga tänkare som Platon, Sokrates och Aristoteles. Det finns dock många tänkare även på till exempel 1900-talet som har inspirerats av, och vidareutvecklat äldre filosofers teorier och idéer. En av dem Michel Foucault, en fransman som levde mellan 1926 och 1984. Foucault förknippas inte bara med filosofi, utan också med den närliggande idévetenskapen och sociologistudier. Idag används hans teorier inom flertalet universitetsutbildningar runtom i världen. Det finns mycket att läsa av denna teoretiker, som från början ansågs tillhöra den strukturalistiska traditionen, men som allt eftersom övergav den för ett mer poststrukturalistiskt tänkande. Foucault har teoretiserat ämnen som sexualitet, vetenskap och makt. Han anses även vara en av de tidigaste att diskutera begreppet diskurs, vilket kort kommer att redogöras för här. Innan kan dock sägas att diskurs kan ha en mängd olika betydelser beroende på vem du frågar – begreppet är väldigt populärt idag, och det är inte alla som ser fördelarna med det.     En diskurs kan för Foucault innebära två olika saker: antingen är det enskilda uttryck som tillsammans med andra, liknande uttryck, bildar en gruppering – till exempel den feministiska diskursen eller den medicinska diskursen. Begreppet kan också innebära oskrivna regler och normer som tillsammans skapar specifika uttryck eller handlingar utifrån vilka vi lever efter – det är saker som i ett samhälle under en viss tid ”tas för givet”. Det är alltså genom diskurser vi upplever verkligheten. Till skillnad från vissa andra diskursanalytiker menar Foucault att begränsningar och uteslutanden är viktigt för att förstå diskurser. I teorin, menar han, kan vi handla och uttrycka oss på en mängd olika sätt, men ändå väljer vi göra det inom en väldigt begränsad ram. Låter det knepigt? Faktum är att Foucault själv i efterhand har gett rådet att använda hans teorier, däribland diskursteorin, som en ”verktygslåda” snarare än en specifik sanning. Foucault var nämligen själv i flera avseenden subjektivist, på det sättet att han talade om vikten av människans varseblivning och tolkning av något, snarare än att förespråka objektivism. Läs på mer om Michel Foucault och jämför sedan olika tolkningar av hans...

läs mer

Tidning om filosofi

Posted by on sep 8, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Vill rekommendera en väldigt bra tidning för dig om du är intresserad av att läsa mer om filosofi. Den ger perspektiv på så väl våra egna liv som på samhällets aktuella samhällsfrågor. Den innehåller båda djupa och lätta reportage och nya paradoxer och kloka tankar. Allt för att underhålla dig och dina filosofiska kunskaper. Tidningen heter Modern Filosofi och går att beställa...

läs mer

Anledningar till att läsa filosofi

Posted by on maj 2, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Det finns egentligen hur många anledningar som helst att läsa filosofi, men här ska du få ett par punkter på varför 🙂   1. Bli smartare! Det finns idag flera undersökningar som visar att filosofistudenter är bland de mest framgångsrika bland olkia tester för t.ex. forskarstudier och specialutbildning. När man studerar filosofi, så studerar man själva tänkandet och inte som andra utbildingar där det varvas med fakta. Filosofin är bred och allmän – med allt från t.ex. logik, till språkfilosofi, argumentationsanalys och etik. Detta gör filosofistudier till ett utmärkt redskap för tankemässig utveckling. 2.Alla vetenskapers grund Om man ser till historien så grundar sig alla vetenskaper ur just filosofin. Mer därtill beror alla andra vetenskaper mer eller mindre på filosofi: det är argumentation och logiskt tänkande som binder samman empiriska påståenden till vetenskaper. 3.Världens viktigaste frågor Frågor som Vad bör vi göra? Finns objektiva fakta? Kan vi ha kunskap? Finns rätt och fel? Vad betyder rättvisa? Vad är sanning? Har vi en fri vilja?  och andra filosofiska frågor är något som egentlligen är grundläggande för all mänsklig verksamhet samt att de är både viktiga och centrala frågor.   Jag tänker, alltså finns jag ”Cogito ergo sum”- René Descartes...

läs mer

Studera filosofi

Posted by on mar 5, 2015 in Filosofi, Slider | 0 comments

Studera filosofi

Filosofi är det systematiska och kritiska studiet av några av de mest fundamentala frågor man kan ställa. För att kunna besvara dessa frågor tränas de som studerar filosofi att läsa kritiskt, analysera och värdera argument och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. För de studenter som är intresserade och ambitiösa så en filosofisk träning en tillgång som är viktig, oavsett vad man har tänkt att ha som en framtida karriär ”Filosof” är kanske inget som förknippas med yrkestitlar utanför universitetet, men det innebär inte att den som studerar filosofi enbart är hänvisad till en akademisk karriär. Det är många av våra kända politiker och även framgångsrika journalister som läst filosofi. Även världsledare och författare! Inom affärsvärlden kan man komma långt genom att ha studerat filosofi. Peter Lynch, en av de allra mest framgångsrika aktiehandlarna i modern tid,säger: ”As I look back on it now, it’s obvious that studying history and philosophy was much better preparation for the stock market than, say, studying statistics. … Logic is the subject that’s helped me the most in picking stocks, if only because it taught me to identify the peculiar illogic of Wall Street.” Syftet med filosofistudier är inte främst att känna till en mängd fakta om något särskilt ämne, utan snarare att kunna tänka klart och skarpt om vilket ämne som helst. Filosofistudenter tränas till att läsa kritiskt, analysera och värdera argument, upptäcka dolda antaganden, forma logiskt hållbara argument, och uttrycka sig tydligt och noggrant i både tal och skrift. >Dessa saker används i filosofiska studier, men är även viktiga redskap och verktyg eller låt oss säga nycklar för att kunna bli framgångsrik i nästan vad som helst, exemplevis juridik, marknadsföring, medicin, journalistik och...

läs mer

Vad är filosofi?

Posted by on Nov 2, 2014 in Filosofi, Slider | 0 comments

Vad är filosofi?

Filosofi handlar om att dra slutsatser utan att använda sig av empiri. En del av filosofin är det som i mångt och mycket ligger till grund för det övriga, nämligen logiken. De reglerna som ställdes upp av de första filosoferna används idag inom till exempel naturvetenskapen. När empiri, det vill säga iakttagelser av världen så som den är eller resultat av experiment, används för att bevisa slutsatserna anser många att filosofin slutar och vetenskapen tar vid. Vetenskapsteori handlar om hur du kan avgöra om något bevisats vetenskapligt eller ej men när den metoderna används i praktiken är det inte längre filosofi. Logiken behandlar vad du kan anta vara sanning utifrån det du vet. Om du vet att A är samma som B och att B är samma som C kan du dra slutsatsen att A är samma som C. Det finns en rolig historia om detta: Tre filosofer kommer in på en bar. Bartendern frågar om de tre är sugna på öl. Den första och den andra svarar att de inte vet medan den sista svarar ja. Eftersom bartendern frågar om de alla tre vill ha kan inte den första och andra svara ja trots att de själva vill ha. Den sista vet att de andra vill ha eftersom de inte svarade nej och kan därmed svara för hela gruppen. Andra delar av filosofin behandlar om vi kan ta till oss kunskap och hur det i så fall går till samt hur vi kan avgöra vad som är rätt eller fel. Det sista benämns etik och handlar egentligen inte om vad som är rätt eller fel i sig. Etiken handlar om hur en handling kan bedömas utifrån i förhand uppsatta regler. Sinnelagsetiken innebär till exempel att om en person har ett gott uppsåt är dennes handlingar alltid goda. Det vill säga, barnet som vill dekorera föräldrarnas nya dyra tapeter med ett kritkonstverk gör en god handling. Dessutom återfinns teorier som estetik, i betydelse av hur vi uppfattar konsten, värdeteori, metafysik och religionsfilosofi under...

läs mer

Etiken i dagens värld

Posted by on sep 21, 2014 in Filosofi, Slider | 0 comments

Etiken i dagens värld

Du kan knappast slå på nyheterna utan att få höra om någon katastrof som pågår i världen. Svält, krig, naturkatastrofer, listan är oändlig. Utanför affären sitter människor som inte har varken hem eller mat för dagen. TV-reklamen tar upp olika möjligheter att ge pengar för att stötta människor i svårigheter. Det får vägas mot att skänka till insatser för miljön eller för att ge djur ett bättre liv. Det kan tyckas omöjligt att göra rätt. Vad säger då filosofin? De flesta filosofer är överens om att människan är inkapabel till att se en objektiv sanning alternativt att någon sådan inte finns. Däremot kan vi ställa upp system för att avgöra vad som kan bedömas vara rätt eller fel i enlighet med grundantaganden. Ett sådant system kan ges inom en religiös tradition, vilket till exempel diskuterats av Kant. Eftersom flera kända filosofier som till exempel Nietzsche har kritiserat religionen som sådan finns också alternativa teorier. Ett sätt att avgöra hur du ska handla är sinnelagsetiken. Så länge du vill gott så gör du rätt. Om det känns bra att skänka några kronor till den hemlösa personen utanför ICA är det en god handling. Skulle du låta bli att skänka till en välgörenhet eftersom du vill köpa en present till din vän är det också en god handling eftersom du har ett gott uppsåt. Enligt utilitarismen ska du arbeta för att få största möjliga lycka. Du får alltså väga hur mycket dina pengar skulle spela roll för din vän i jämförelse med andra personer. Både du och din vän blir glada för att du har kunnat ge presenten. Men hur mycket mer lycka skapas om en person kan få hjälp ur svälten mitt i ett inbördeskrig? Detta kopplas ofta samman med konsekvensetiken, att det är konsekvenserna av en handling som avgör om den är god eller ond, rätt eller fel. Filosofin ger alltså inget klart svar utan flera...

läs mer