Vad är filosofi?

Filosofi handlar om att dra slutsatser utan att använda sig av empiri. En del av filosofin är det som i mångt och mycket ligger till grund för det övriga, nämligen logiken. De reglerna som ställdes upp av de första filosoferna används idag inom till exempel naturvetenskapen. När empiri, det vill säga iakttagelser av världen så som den är eller resultat av experiment, används för att bevisa slutsatserna anser många att filosofin slutar och vetenskapen tar vid. Vetenskapsteori handlar om hur du kan avgöra om något bevisats vetenskapligt eller ej men när den metoderna används i praktiken är det inte längre filosofi.

Logiken behandlar vad du kan anta vara sanning utifrån det du vet. Om du vet att A är samma som B och att B är samma som C kan du dra slutsatsen att A är samma som C. Det finns en rolig historia om detta: Tre filosofer kommer in på en bar. Bartendern frågar om de tre är sugna på öl. Den första och den andra svarar att de inte vet medan den sista svarar ja. Eftersom bartendern frågar om de alla tre vill ha kan inte den första och andra svara ja trots att de själva vill ha. Den sista vet att de andra vill ha eftersom de inte svarade nej och kan därmed svara för hela gruppen.

Andra delar av filosofin behandlar om vi kan ta till oss kunskap och hur det i så fall går till samt hur vi kan avgöra vad som är rätt eller fel. Det sista benämns etik och handlar egentligen inte om vad som är rätt eller fel i sig. Etiken handlar om hur en handling kan bedömas utifrån i förhand uppsatta regler. Sinnelagsetiken innebär till exempel att om en person har ett gott uppsåt är dennes handlingar alltid goda. Det vill säga, barnet som vill dekorera föräldrarnas nya dyra tapeter med ett kritkonstverk gör en god handling.

cute child painting over white

Dessutom återfinns teorier som estetik, i betydelse av hur vi uppfattar konsten, värdeteori, metafysik och religionsfilosofi under filosofiparaplyet.

(Visited 2 005 times, 1 visits today)